Privacyverklaring & Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1 Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen het schoonheidssalon en de clienten van Queen Seven.
Je stemt bij het maken van een afspraak steeds automatisch in met onze algemene voorwaarden. 

2 Betaling 

Queen Seven vermeldt alle prijzen en behandelingen zichtbaar in het salon en op de website. De prijzen zijn incl BTW.

De klant dient direct na de behandeling de betaling te voldoen van de behandeling en eventuele producten. 

Bij aankoop van kuren, beurtenkaarten is er een termijn van 12maand na aankoop om deze behandelingen te ondergaan. Indien behandelingen niet kunnen verder gezet worden wegens vb ziekte, zwangerschap (welk soms een contra indicatie is). wordt dit besproken en kan deze termijn verlengd worden. 
Er worden geen terugbetalingen gedaan van aangekochte kuren, beurtenkaarten. 

Afspraken

Bij verhindering van u afspraak dient u uiterlijk 48uur voor de afspraak dit aan Queen Seven te laten weten. 
Indien u zonder verwittiging niet op afspraak aanwezig bent word 100% van de behandeling aangerekend. Bij laattijdig verwittigen 50%.
 

Klachten 

Indien een klant een klacht heeft over een behandeling, product. Dient deze zsm, binnen de vijf dagen na ontdekking schriftelijk gemeld te worden aan het schoonheidssalon. Samen zoeken we een oplossing. 
 

Recht

Op elke overeenkomst tussen het schoonheidssalon en de klant is het belgische recht van toepassing.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 

Schoonheidssalon Queen Seven, gevestigd aan Mechelbaan 77, 2500 Koningshooikt (nabij Lier) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.queenseven.be

Mechelbaan 77

2500 Koningshooikt (nabij Lier)

Telnr: 0472-356744

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidssalon Queen Seven verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@queenseven.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schoonheidssalon Queen Seven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

De wettelijke grondslagen “Toestemming van betrokken persoon” en “Behartiging van gerechtvaardigde belangen” zijn hierop van toepassing.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Schoonheidssalon Queen Seven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schoonheidssalon Queen Seven) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schoonheidssalon Queen Seven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor de persoonsgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Schoonheidssalon Queen Seven verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schoonheidssalon Queen Seven gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Queen Seven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@queenseven.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Schoonheidssalon Queen Seven wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoonheidssalon Queen Seven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@queenseven.be

 

 

Koningshooikt, 01-06-2020